PAHA BAWAH AYAM KG
Rp 43.900,00
DADA AYAM >10KG
Rp 46.900,00